Korisne informacije

Uvjeti poslovanja

Zapošljavanje

Glavni zakonodavni okvir o radnim odnosima utvrđen je Zakonom o radu. Neka specifična pitanja poput (zdravstvenog osiguranja i obrazovanja) su detaljnije uređena posebnim zakonima ili međunarodnim ugovorima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Radno vrijeme
1. radni odnos s punim radnim vremenom ne smije biti duži od četrdeset sati tjedno;
2. radni odnos s nepunim radnim vremenom podrazumijeva svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.
• minimalna stanka od 30 minuta za radni odnos od najmanje 6 sati rada na dan, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. 


Plaće
• Visina minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu iznosi 3.120,00 kuna.
• Doprinose podmiruje poslodavac po stopi 37,2%, od čega se na doprinose na plaću odnosi 17,2%, a 20% na doprinose iz plaće.
• Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada plaćaju i prirez.

Porezni sustav
Opći porezni sustav u Republici Hrvatskoj definiran je Općim poreznim zakonom i utemeljen je na skupu izravnih i neizravnih poreza. Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s 52 zemlje.

Osnovni oblici poreza:

 

Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit 20%
Porez na dodanu vrijednost (osim izuzeća od 5% na određene kategorije proizvoda i 13% na turizam i ugostiteljske usluge) 25%
Prirez porezu na dohodak 6%
Porez na promet nekretnina (plaća kupac) 5%
   
Porez na tvrtku ili naziv (plaća se godišnje)
– veliki obveznici – 1.500,00 kn po tvrtki
- srednji obveznici – 1.000 kn po tvrtki
- mali obveznici – 500 kn po tvrtki

* Obveznici su u prvoj godini obavljanja djelatnosti oslobođeni plaćanja poreza na tvrtku ili naziv. 
 

 

Više informacija možete saznati u niže navedenim dokumentima

Dokumenti vezani uz članak

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas